روشهاي مطالعه - محمدحسن گرامي جمعه هجدهم خرداد ۱۳۸۶ 8:29

فرايند كار مشاوران وبرنامه ريزان با تاكيد برايام تابستان

مهمترين بخش از خدمات راهنمايي ومشاوره تحصيلي است كه اين قسمت ازمشاوره با فرايند يادگيري و آموزش ارتباط تنگاتنگ دارد .اين مفهوم (راهنمايي ومشاوره )با فرايند كنكور داراي ابعاد ومعناي خاصي است.

 براي اينكه مشاوره تحصيلي با تمامي ابعاد براي دانش آموزان مورد توجه قرار گيرد در اينجا به رعايت اختصار به برخي از موارد اشاره خواهيم كرد.

از آنجا كه دانش آموزازلحاظ ساختار وهويتي ازبخش هاي بسيار مهم تشكيل شده است؛ 1- جسم  2- ذهن  3-  روح  كه مجموعه آنها در قالب شخصيت ترسيم مي شود. پس اولين فرايند در كار مشاوره بصورت عملي تحليل شخصيت دانش آموزان است وبراي تحليل شخصيت مهمترين بخش ذهن شاگرد يا دانش آموز است .لذا شما مشاوران محترم در رابطه با دانش آموزان اين فرايند در قالب بررسي اهداف دانش آموز از تحصيل يادگيري مورد توجه قرار گيرد وبراي دانش آموز بصورت دقيق اهداف مورد بازبيني وباسازي قرار گيرد . دومين موردي كه در تحليل شخصيت با تاكيد بر ذهن مهم است بحث تحليل زمان در شخصيت دانش آموزان كه از لحاظ زماني در 5 دسته قرار مي گيرند .

1- دانش آموزاني كه در گذشته قرار دارند و از ويژگيهاي آنها غمگيني ،نااميدي ،دلسردي و.... است.

2- دانش آموزاني كه فقط در آينده هستند از ويژگيهاي آنها دلشوره ،اضطراب ،عجله وشتاب و... است.

3- دانش آموزاني كه بدون زمان در حركت هستند كه از ويژگيهاي آنهافاقد هويت مشخص هست.

4- دانش آموزاني كه قدري در گذشته وقدري در آينده كه ويژگيهاي موارد 1و2 را با هم دارند.

5- دسته آخر دانش آموزاني كه با نگاه به گذشته ونگاه به آينده درزمان حال به برنامه ريزي مي پردازند و اين مورد بايد  در فرايند مشاوره تحصيلي مورد توجه قرار گيرد .

وسومين فرايند تحليل در كار مشاوران وبرنامه ريزان موضوع واقعيت هاي كنكور 87 است كه بايد مورد توجه قرار گيرداطلاعات درست وبادقت ومستند به دانش آموزان داده شود.

چهارمين پديده بحث بررسي وضعيت هاي موجود و وضعيت هاي مطلوب در دانش آموز كه اين مهم اولين پايه برنامه ريزي تحصيلي مشخص مي شود.

سبك هاي يادگيري :

تعريف سبك : « راه وروشهاي كه انسانها اطلاعات ويادگيري هاي خود را دروني مي كنند يا روشهاي كه انسانها براي يادگيري مطالب اتخاذ مي كنند.»

انواع سبك :

1- جسماني :بيشتر دررابطه با ساختار بدن در يادگيري اشاره مي كند

2- عاطفي:محيط شلوغ ،محيط خلوت

3- ذهني ياشناختي  الف- وابسته به زمينه ب – مستقل اززمينه

 

وابسته به زمينه

مستقل اززمينه

ادراك كلي                                              

ادراك تحليلي جزئي نگر

انگيزش بروني                                          

انگيزش دروني 

اجتماعي وخونگرم                                       

كناره گير وحساس

اثر پذيرنده به شدت                                       

اثر پذيري كمي دارند وقالب ها شكل گرفته اند

هدايت ديگران را مي پذيرند                            

توجه به هدايت ندارند

نسبي گرا                                        

كمال گرا و ايده آل گرا                                                                                                                         

تكانشي     

تاملي

بي دقت                                              

با دقت

بي حوصله يا كم حوصله                        

با حوصله واستقامت

آرامش بيشتري دارند

مضطرب ترند

پر جنب وجوش         

 

 

مهارتهاي مطالعه

مقدمه:

از آنجا كه مطالعه ويادگيري داراي ابعاد وانواع گوناگون است لذا در نوشتار با رعايت اختصار ابتدا به انواع مطالعه اشاره خواهيم كرد وسپس يكي از مهارتهاي مطالعه(دقيق خواني ) كه مورد توجه دانش آموزان كنكور بايد قرار گيرد به آن اشاره خواهيم كرد .

انواع مهارتهاي خواندن :

1-     خواندن اجمالي

2-     تند خواني

3-     عبارت خواني

4-      دقيق خواني

5-     خواندن تجسمي

6-     خواندن انتقادي

 

دقيق خوانيclose reading))

با نكته خواني فرق دارد در واقع دقيق خواني يعني تمركز برروي مطالب با درنظر گرفتن تكنيك ها و فنوني كه در ذيل آمده است .

كاركردها

1-     فهم بشتر مطالب

2-     نگهداري بيشتر مطالب

3-     افزايش پاسخ دادن از سئوالات تشريحي ولي با تاكيد برتستي

فنون دقيق خواني

سازمان دادن – يعني تز اصلي ،نكات اصلي ،جزئيات مطالب وهم تشخيص رابطه بين اين سطوح مختلف

تز اصلي مقصود وبيان وهدف اصلي نويسنده ازمتن( انديشه كلي )

نكات اصلي : اجزاءكه تشكيل دهنده تز اصلي است

جزئيات :اطلاعات جزئي عبارتند از اطلاعات واقعي ،تصاوير ومثالهاي كه حامي وتوضيح دهنده نكات اصلي است

1-     طرح سازماني

2-     طرح شعاعي

3-     طرح سلولي

4-     طرح همپوشي

 

ادامه فنون  دقيق خواني

- علامت گذاري ،حاشيه نويسي :

الف – دور متن اصلي خط بكشيد

ب- نكته اصلي در داخل كروشه قراردهيم

پ- زير جزئيات خط بكشيد

ت- حاشيه نويسي

خلاصه كردن

 

كاركردها  الف – نوعي بررسي از همه صفحه هاست ب – مرور كردن را آسان مي كند ج- نگهداري مطالب رادر ذهن آسان مي كند

متن اصلي را به زبان خود خلاصه كنيد

خلاصه كردن در سه وقت مي توان انجام داد:

الف – به هنگام خواندن (دقت وتوجه بسياري دارد )

ب- بلافاصله بعد از خواندن :(براي بررسي ميزان فهم مناسب است)

ج- پس از مدتي بعد ازخواندن

 

خواندن ومراحل آن

 خواندن به معني ايجاد ارتباط با مجموعه اطلاعات نوشتاري است .

اين اطلاعات به شكل حروف ،اعداد چاپ شده وشايد بتوان تصويري مانند جدول ونمودار وطرح وشكلهاي مختلف ورنگ ها را نيز جزء اين اطلاعات به شمار ميرود

 

مراحل هفتگانه :

1-     شناسايي :برخورد خواننده به الفباي قراردادي اين مرحله جزءآمادگي قبلي خواننده است الفباي قراردادي يعني آشنايي به معنا ومفاهيم واژه ها

2-     جذب وتركيب :اين عمل جزئي از وظيفه بدن انسان براي برقرار كردن ارتباط با اطلاعات است وطي آن نور منعكس شده از كلمه توسط چشم به مغز انتقال مي يابد

3-     اتحاد عناصر بايكديگر :به پيوستن تمام اطلاعات خوانده شده با تمام

4-     پيوند عناصر با عناصر خارج: اين عمل شامل تجزيه و تحليل انتقاد و تعيين ارزش انتقاد و بازخواني مطالب است. يعني تمامي مطالب قبلي با بعدي ادغام مي شود.

5-     بخاطر سپردن يا ظبط و ذخيره كردن اطلاعات همراه است .

6-     به ياد آوردن: در اين مرحله اطلاعات به خاطر سپرده مي شود تا به عنوان ذخيره اطلاعاتي فرد به خصوص در هنگام نياز به ياد آورد.

7-     ايجاد ارتباط يا كاربرد اطلاعات در وقت لازم: اين مرحله شامل تفكر يا فكر كردن يا ارتباط با خويشتن است كه اهميت بسياري دارد و در اين بخش تصميم يادگيريهايي از طريق تست زدن و غيره شكل مي گيرد.

 

نوشته شده توسط علیرضا کمالیان  | لینک ثابت |